تکمیلی خبر راهپیمایی مالباختگان یگان ویژه و حمایت مردم- فیلم

93

یکی از حاضرین در صحنه نوشته است

راهپمایی با روزهای دیگر بکلی متفاوت بود آدم حس عجیبی پیدا میکرد، یک حس افتخار و همدلی که ترس را خرد میکرد!‌ از چی بترسیم روزهای قبل هم گفته بودیم که نمیترسیم!  همه آماده آمده بودند پلاکارهای زیادی تهیه شده بود و شعارهایی که باهیجان داده میشد بر ابهت جمعیت اضافه میکرد. نیروی انتظامی و حکومتگران بکلی ترسیده بودند و تلاش میکردند که این ترس را به ما منتقل کنند. وقتی که موتورسوارهای یگانهای ویژه از بین مالباختگان با سرعت عبور کردند، مالباختگان به این حرکت توجهی نکردند و به راهپیمایی خود ادامه دادند. تمام خودروهایی که از میرداماد عبور میکردند با زدن بوق از ما حمایت میکردند. این تازه اول راه است هیچکدام از مالباخته ها حاضر نیستند حتی یک ریال از پولشان را به دزد ببخشند و تا ریال آخر پس میگیریم!  چون خیلی زور است که پول را به دولت بدهی بعد نتوانی از او پس بگیری اینطوری دزدی رو کسی تحمل نمیکند.

پدرم میگفت این بگو مرگ بر سیف مثل بگو مرگ بر شاه اون زمانهاست و شاه را که دک کردیم این را هم حتما به اون سرنوشت دچار میکنیم و پایین میکشیم.

  با تشکر از این دوست گرامی