راهپیمایی درگیری و دستگیری مالباختگان اهواز + فیلم

98

صبح امروز یکشنبه ۳۱ تیر ماه؛ غارت شدگان موسسه آرمان به سمت درب سرپرستی این موسسه و دفتر نماینده مجلس به نام یوسفی راهپیمایی کردند.

معترضین از جمله شعار می دادند:

حکومت عدل علی این همه بی عدالتی

دادستان داستان برو حکم جلب رو بردار دزدها رو باهاش بیار

حکومت عدل علی این همه بی عدالتی

این راهپیمایی به دستگیری تعدادی از مالباختگان انجامید اخیرا نیروهای انتظامی در جهت حفظ منافع غارتگران مالباختگان محروم را به جرم گرفتن عکس و فیلم از تجمعشان دستگیر میکنند. دستگیری این مالباخته محروم با اعتراض سایر مالباختگان همراه شد و با شعارهای ولش کن به این دستگیری اعتراض کردند.