نواهای زورخانه ای که پهلوان شهر در آن ورزیده میشد+ فیلم

222

اینجا زورخانه ای است که پهلوان شهر در آن ورزیده میشد به صدایش گوش کنید و گوش جان را از آن پر کنید.

این زورخانه در شهر ری تهران واقع است دیگر پهلوانش را نخواهد دید و با غمگین ترین صدا برایش خواهد خواند تا روزی که قهرمانی دیگر به میدان برود و قهرمانانی دیگر تا روزی که دیگر مرشد با شادمانی بخواند و پهلوانان در گود با هم بچرخند و روز نوین را محقق کنند، روزی که دیگر قهرمانان به تنهایی به میدان نمیروند و سرود با هم بودن را میخوانند: گوش کنید

برای دوستان جان را فدا کن —  ولیکن دوست از دشمن جدا کن

که باشد دوست آن یار خدایی — دلش روشن به نور آشنایی

کشد بار تو چون باشی گرانبار — کند کار تو چون گردی زیانکار

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی