شتر دیدی ندیدی!!!

78

مردی در صحرا به دنبال شترش میگشت!!!!

ناگهان به پسر باهوشی برخورد نمود” ازپسرسراغ شترخویش را گرفت !!پسرجان یک شتر ندیدی؟؟؟؟؟؟

پسر گفت : شترت یک چشمش کور بود؟ مرد جواب داد ؛بــــلی!

پسرپرسید آیا یک طرف بارت شیرین وطرف دیگربارت ترش بود؟؟ مردجواب داد: بــلی!…

حالابگوبرای من شترکجاست؟؟

پســـر … من شتری ندیدم!! مردناراحت شد وفکرکرد این پسربلایی سرشترآورده است بنأ از پسر نزد قاضئ شکایت نمود وماجرا را تعریف به قاضی نمود.

قاضی از پسر پرسید : ؟ اگرتوشترندیدی چگونه مشخصات آن را دادی؟

پسرجواب داد :” در راه رد پایی شتری را دیدم که گرسنه بوده و راه رفته ویک سمت علف هارا خورده بود فهمیدم این شتر یک چشمش کورست….!!!

بعد دیدم در یک طرف راه مگس زیاد وطرف دیگر پشه زیادست ازین منتج شدم که مگس شرینی را دوست دارد وپشه ترشی را بنأگفتم یک لنگه بار شتر شیرینی و دیگر لنگه اش ترشی است ….!!!!!!

قاضی از هوش پسر خوشش آمد وگفت تو بی گناه هستی اما زبانت باعث دردسرت شد ؛ برو شتر دیدی ندیدی”!!!

نتیـــــجه …..!!!!!

این مثل هنگامی کاربرد دارد که پرحرفی باعث دردسرمیشود . آسوده گی درکم گفتن است و چیزی که ندیدی حرف اش را نگو وشتر دیدی ندیدی خلاص!!!!!!!!!!!!