غارت شدگان فریاد میزنند نترسید نترسید ما همه باهم هستیم + فیلم

126

طبق فراخوان از قبل مشخص شده صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه؛ جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان  که با اتوبوس از استانهای خوزستان لرستان بوشهر و همدان خود را به تهران در مقابل بانک مرکزی رسانده اند دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند. یکی از مالباختگان گفت: از همه مالباخته ها میخواهیم که به ما ما بپیوندند ما ۵۰۰ هزار مالباخته هستیم و اگر به هم بپیوندیم بنیان می کنیم.

آنها جمعی شعار مرگ بر سیف میدهند!

یکی بیاد جواب بده

پولهای ما پیش کیه سیف بیا جواب بده

نترسید نتر سید ما همه با هم هستیم