پلمب محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی در اهواز

69

محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند توسط اداره اماکن این شهر پلمب شد. طبق قانون شهروندان می توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با اینحال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

این اماکن مربوط به آقایان رستم درخشان، سام درخشان، سهراب فیروزمندی، خسرو زهدی، ورقا درخشان، سهراب درخشان، فرزاد افشار، فرشید افشار، جمشید نجفی، فیض الله قنواتیان و کیانوش افشار بودند و همه از اماکن تجاری هستند که توسط ماموران اداره اماکن این شهر پلمب شده است. در برگه های ابلاغیه برای پلمب این اماکن نوشته شده که “پلمب های صورت گرفته به دستور مقام قضایی (معاون دادستانی) است و توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام میشود.”