عربده کش آتش به اختیار میخواهد دهان روحانی را خرد کند+ فیلم

205

روی سخن من به رییس جمهور و اطرافیانشه آقای رییس جمهور خوب گوش بده روزی که خبر رفیق ما را دادند فیلم ضمیمه مراسم دفن یکی از کشته شدگان سوریه است که موقع حمل او به سمت قبر بسیجی عربده کش عنان اختیار از دست داده و میخواهد چنان بر دهان روحانی بکوبد که تمام دندانهایش خرد شود و به رییس جمهورش میگوید تو چه میفهمی!