معاون دفتر امور اقتصادی استانداری استان مرکزی گفته نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان بین ۶ تا ۷ درصد و در کل کشور ۱۲ درصد است. به گفته این مقام مسئول در اشتغال بیشتر مردان در اولویت قرار می‌گیرند.

همایش “زن، اقتصاد، اشتغال و توسعه” به همت کانون زنان بازرگان استان مرکزی در اراک برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون دفتر امور اقتصادی استانداری استان مرکزی در این همایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان را پایین دانسته و خواستار توجه به این موضوع شده است.

جعفری درباره اشتغال زنان گفته است: «به دلیل بیکاری و نبود اشتغال برای جمعیت بیکار، زنان بعد از مدتی که در پی شغل مناسب جست‌وجو می‌کنند ناامید می شوند و این راه را ادامه نمی‌دهند و در واقع از چرخه تقاضای شغل خارج می‌شوند.»

درباره آمار دارندگان کارت بازرگانی در استان مرکزی این مقام مسئول گفته است که ۱۲۰۰ نفر در این استان کارت بازرگانی دارند که تنها ۱۰۹ نفر آنها زن هستند و از این تعداد تنها ۳۲ کارت فعال است.