پاسخ دندان شکن یک بانو به دختر بسیجی مبلغ چادر+ فیلم

662

به مناسبت امروز چهارشنبه روز روسری و شال سفید این فیلم دیدنی است! زن بسیجی که داشت تبلیغ چادر میکرد و به دختران میگفت حاضر هستند که چادر سر کنند و خود را در آینه ببینند از بانوان هموطن پاسخهای دندان شکنی گرفت که یکی دو نمونه در فیلمی که در فضای مجازی پخش شده ضمیمه است. شما هم اگر از این  فیلمهای جالب دارید به اطلاع عموم برسانید!