کاسی که بخاطر جمع آوری این عکس ها به همه ی نقاط جهام سفر کرده است.