آب زندان رجایی شهر را کامل قطع کرده اند

56

بر اساس گزارشهای دریافتی از خانواده های زندانیان؛ آب زندان رجایی شهر از صبح امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه  به روی زندانیان قطع شده است.

درهمین حالت کولرها هم قطع میشود، و شرایط زندان را فوق العاده طاقت فرسا میکند. و در گرمای طاقت فرسای تابستان در محیط بسته زندان این هم نوعی شکنجه است.

در این زندان با توجه به وضعیت وخیم بهداشتی شرایط زندانیان سالمند و بیمار بسیار خطرناکتر شده است و اعتراض زندانیان  نسبت به این شرایطی که عمدا به وجود آورده اند تا کنون بی نتیجه بوده است.