آتش به اختیاران ۸جوان پاکدشتی را برای تحقیر در خیابان چرخاندند

92

روز شنبه ۱۰ تیرماه ؛ آتش به اختیاران نیروی انتظامی با حکم دادستان پاکدشت ۸جوان را به شکل تحقیر آمیزی در خیابانهای این شهر چرخاندند. این اقدام قبل از هر چیز نشانگر ترس و وحشت نیروی انتظامی از جوانان میباشد و اقدامات سرکوبگرانه به این شکل تنها سودی که برای حکومت دارد، ایجاد وحشت در میان مردم است! به همین دلیل مراسم از این نوع باید توسط مردم تحریم شود و کسی به خیابان برای تماشا نرود!

یکی از دوستان آژانس از پاکدشت نوشته اند دیروزآتش به اختیاران نیروی انتظامی ۸ جوان را به شکل تحقیر آمیزی در خیابانهای پاکدشت چرخاندند! میگویند که آنها را  را با طرح ضربتی دستگیر کرده است. سوال اینجاست که وقتی بالا رفتن از دیوار مردم مجاز هست و هر وقت روز و شب میتوانند مردم را در خیابان دستگیر کنند، خیلی شجاعت است که چند جوان دستگیر بشوند و آنها را کت بسته در خیابان بگردانند؟ اما نکته جالبش آنجا بود که ماموری که آنها را میچرخاند بشدت خود را پوشانده بود که شناسایی نشود! میخواستند مردم را بترسانند خودشان بیشتر می ترسیدند!

حتما میدانند کسی که باد بکارد طوفان درو میکند کسی از اینها نمیترسد! صبر کنند نوبت ما هم میرسد.

 با تشکر از این دوست گرامی