دکتر متخصص برای پول بیشتر بیمار را در بدترین وضعیت رها میکند و کارت مطب میدهد

158

اینجا یک بیمارستان عمومی است دکتر متخصص بیمار را در بدترین وضعیت رها کرده است به تماسهایش پاسخ نمیدهد در عوض در بین نسخنه هایی که برای بیمار گذاشته است کارت مطب خصوصی اش را برای دریافت پول بیشتر قرار داده است.

این وضعیت جامعه ای است که به فرهنگش تجاوز شده است و انسانیتش به باد رفته است در حکومتی که بر پایه های زور و غارت و دزدی بنا شده است. پزشکان سوگند بقراط میخورند و متعهد هستند اینجا کجاست و این پزشک آیا واقعا یک پزشک است یا از عواملی نوع دیگری از غارت است که محل کارش بیمارستان مشخص شده است مثل غارتگران بانکها و….

به نقل از یک نامه رسیده

با تشکر از این دوست گرامی