کودکان در مهدکودکی در چین برای شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی لباس نظامی پوشیدند

57