اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات مشهد چهارمین روز متوالی

71

امروز شنبه ۳تیر۹۶ اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مشهد (شرکتی مخابرات) که سه شنبه هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

تجمع‌کنندگان میگویند بعد از گذشت هشت سال از خصوصی سازی مخابرات و با وجودیکه بارها و بارها از شرکت مخابرات خواستهایم که قانون اساسی را اجرا کنند اما تا کنون به جایی نرسیدیم و هنوز شاهد قانون گریزی در مخابرات بوده و هستیم و این تاجایی رسیه که حتی ما را جزء نیروی مخابرات هم محسوب نمیکنند و میگویند که پیمانکار هستیم!

 بنابراین حاضر نیستیم سرِ کار حاضر شویم.