مالباختگان مسیر فلکه ساعت اهواز را مسدود کردند

97

صبح امروز ۳۰خرداد ۹۶ مالباختگان موسسه آرمان در تجمع اعتراضی خود مسیر امانیه به فلکه ساعت در اهواز را مسدود کردند. مال غارت شدگان موسسه غارتگر آرمان روزهای متوالی است که در نقاط مختلف شهر اهواز تجمع میکنند و کسی پاسخ آنها را نمیدهد.