مالباختگان مسیر فلکه ساعت اهواز را مسدود کردند

106

صبح امروز ۳۰خرداد ۹۶ مالباختگان موسسه آرمان در تجمع اعتراضی خود مسیر امانیه به فلکه ساعت در اهواز را مسدود کردند. مال غارت شدگان موسسه غارتگر آرمان روزهای متوالی است که در نقاط مختلف شهر اهواز تجمع میکنند و کسی پاسخ آنها را نمیدهد.