چرا کارگران شهرداری این سفره چالش برانگیز را جلوی فرمانداری پهن کردند؟

77

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نورآباد در مقابل فرمانداری – سفره نمادین با برگ درختان

صبح روز شنبه ۲۷ خرداد؛ کارگران شهرداری نورآباد در مقابل فرمانداری این شهر با پهن کردن سفره نمادین با برگ درختان تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران بیش از ۷ ماه حقوق دریافت نکرده اند.

این کارگران به  آنهایی که سر افطار جلوی سفره های آنچنانی می نشینند طعنه میزدند که کارگران در سفره هیچ چیز ندارند.