محاسبه عمر سیاره مشتری
محاسبه عمر سیاره مشتری

با محاسبه عمر سیاره مشتری توسط سیاره شناسان، مشخص شد که این سیاره نه تنها بزرگترین بلکه قدیمی‌ترین سیاره منظومه شمسی با ۴.۶میلیارد سال عمر است.

بدلیل گازی بودن این سیاره تعیین عمر آن بسیار سخت به نظر می‌رسید اما دانشمندان با تکیه بر این واقعیت که این سیاره گازی سریعتر از زمین و مریخ شکل گرفته و مقایسه آن با مریخ توانستند عمر ۴.۶میلیارد سالی مشتری را محاسبه کنند. این سیاره قدیمی ۳۸۴برابر کره زمین است.