دو تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نور‌آباد و کارگران پیمانی فضای سبز اهواز

122

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نور آباد دلفان امروز شنبه ۲۷خرداد دراعتراض به عدم دریافت حقوق خود در مقابل فرمانداری دلفان برگزار شد. کارگران برای احقاق حقوق خود دوباره تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی فضای سبز

همچنین در اهواز صبح روز شنبه ۲۷خرداد۹۶ جمعی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه دو شهر داری اهواز که طی چند ماه گذشته  حقوق نگرفته اند امروز در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.