آب خوری یک مدرسه در سیستان و بلوچستان فاجعه است + فیلم

145

این آب خوری مدرسه تون است

بله

چند نفرید ۴۸ نفر

ببینید خودشان با خبرنگار چطوری حرف میزنند خودشان چطوری مشکلاتشان را منتقل میکنند خوشحالند که کسی به دادشان رسیده است و خوب خوب همه چیز را توضیح میدهند. همه شان با هم حرف میزنند حرفشان فریاد است و پاسخ ها را همه با هم میدهند! نگاهشان کنید اینها آینده های این مملکت هستند راستی سرنوشت اینها به کجا می انجامد؟

اینجا یک مدرسه در سیستان و بلوچستان است و اینها کودکان این مدرسه هستند خودشان میگویند چهل و چند نفری هستن آب آشامیدنی این کودکان یک لوله کثیف در خاک است که سر آن هم باز است و کودکان برای نوشیدن آب باید این لوله را بمکند. کودکان معصوم میگویند آب این لوله کثیف است و داخل آن خاک و شن و تیغ بیرون می آید اما آب آشامیدنی این مدرسه همین است

خوب است که آقای روحانی یکبار از این لوله آب بخورد تا وضعیت مردم را بفهمد و خوب است نمایندگان همه مسولین این مملکت کمی به این شکل آب بخورند تا متوجه قضیه بشوند

همه ثروت مردم بلوچستان را غارت کردند و مردم را به این روز انداختند