اقدام عجیب کارگران معدن تونل ۶ در دوراهی مسجد ابوالفضل

94

اعتصاب کارگران معدن تونل ۶ و دیگر معادن زرند روز ۲۵ خرداد ماه انجام شد بنا به گزارشات رسیده امروز ۲۵خرداد ۹۶ کارگران معدن تونل ۶ ودیگر معادن به علت پرداخت نشدن به موقع حقوق ومعوقات در دوراهی مسجد ابوالفضل (ع) زرند تجمع کردند و مسیر خودروها را بستند!