آتش به اختیار

135

خری به درختی بسته بود.

شیطان خر را باز کرد.

خر وارد مزرعه همسایه شد وتروخشک رابا هم خورد.

زن همسایه وقتی خررادرحال خوردن سبزیجات دید ؛تفنگ رابرداشت ویک گلوله خرج خر نمودوکشتش.

صاحب خروقتی صحنه را دید ؛عصبانی شد وزن صاحب مزرعه راکشت.

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد.

صاحب خرراازپای دراورد.!

به شیطان گفتند چکار کردی؟!!!.

گفت من فقط یک خر رارها کردم!

نتیجه:هرگاه میخواهی یک شهر راخراب کنی خران را ازاد کن.حالا شده حکایت سرزمین ما