حمله وحشیانه گارد ویژه زندان اوین به سالن ۱۲

183

حوالی ظهر امروز یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶ گارد زندان اوین به سالن ۱۲ این زندان یورش برد.

 نیروهای گارد اقدام به تفتیش وسایل زندانیان اعم از کتاب و دفتر و لوازم شخصی کردند. این تفتیش با توهین و ارعاب و همچنین به هم ریختن و تخریب قسمتی از وسایل زندانیان همراه بود.

 از علت این تهاجم و یورش وحشیانه به داخل سالن زندان؛ هنوز اطلاعی در دست نیست.