تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان 

74

کارگران کارخانه ملی صنعتی فولاد ایران صبح روز یکشنبه۲۱خرداد ۱۳۹۶ مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران میگویند علاوه بر دو ماه معوقات مزدی، از سال ۹۰ تاکنون بابت حق سنوات نیز بستان کار هستند.

این تجمع در ادامه اعتراضات صنفی روز های گذشته صورت گرفته است.