پروين محمدي گفت اعتراض حق کارگران است

86

«دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد».

پروین محمدی، فعال کارگری و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در واكنش به سركوب كارگران در ايران گفت: «دولت حق ندارد این همه بی‌حقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی فعالیت و اعتراضهای آن‌ها را بگیرد… حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد».

وي تصريح كرد: «به نظر من، بزرگترین مشکل کارگران ایران نداشتن حق اعتراض به این سطح از بی‌حقوقی‌هاست. در سال‌های اخیر با زدن اتهام امنیتی به کارگران معترض و بریدن احکام سنگین توسط قوه قضاییه، کل سیستم حاکم سعی دارد جلوی اعتراض به بی‌حقوقی‌ها را بگیرد.

من فکر می‌کنم سازمان بین‌المللی کار باید به دولت ایران فشار بیاورد که کارگران حق داشته باشند بطور آزادانه تشکل‌های مستقل خود را در کارگاه ‌ها بوجود بیاورند».