مهدیه هراتی استاد دانشگاه فعال مدنی انجمن پایان کارتن خوابی، دیروز شهید شد

2412

مهدیه هراتی استاد دانشگاه و فعالان‌مدنی انجمن پایان کارتن خوابی لرستان که دیروز در مجلس به ضرب گلوله تروریستها کشته شد. مهدیه هم رفته بود حق کودکان کارتن خواب را از نماینده اش بگیرد، او چه آرزوهایی داشت برای سامان دهی کارتن خوابها، چه دردهایی در دل داشت که همه هم و غمش را برای این درد اجتماعی گذاشته بود!

برایش نوشته بودند: وقتی داری تمام تلاشت رومیکنی که اجتماعت رو نجات بدی و ناگهان خودت قربانی یکی از همون دردها میشی جامعه ای بیمار که خودش رو میکشه