170

مراسم غم انگیز ارتحال امام در ۱۴ و ۱۵ خرداد و حضور پرشکوه مردم در مراسم دریای خزر

آتش افتادست بر جانهای خلق از ارتحال

بلکه خاموشش کند امواج دریای شمال