سرگردانی مسافران پرواز تهران- کیش در فرودگاه بندرعباس 

68

پرواز شب گذشته تهران – کیش، به دلیل نامساعد بودن دید در جزیره، ناگزیر از فرود در بندرعباس شد.

مسافران در فرودگاه این شهر پیاده و منتظر پرواز شدند اما تا صبح، بدون هیچ امکاناتی و بدون این که به هتلی منتقل شوند، در محوطه فرودگاه رها شدند!

آخرین خبر این که از مسافران هنوز فرودگاه بندر عباس، سرگردان هستند و نارضایتی ها در حال تبدیل به تنش است.