جهانگیری رئیسی را سر رقم سازی انتخابات تهدید کرد

113

در ادامه جنگ و جدالها و رو شدن رقم‌سازیهای  انتخابات ، انتخاب نوشت: مدعیان ۱۶میلیون رأی برای رئیسی «می‌دانند (این) تنها یک بلوف سیاسی است…

آنها همیشه بیست درصد کل آرا را در اختیار داشته‌اند»، که «این درصد تقریباً معادل ۹میلیون نفر است».

همچنین جهانگیری، معاون اول روحانی، با تهدید رئیسی گفت:

کسانی که برخورد نادرستی با رأی صندوقها دارند، حتماً اثرات این رفتار خود را خواهند دید.

 انتخاب ۸خرداد ۹۶ همچنین نوشت دامن زدن به القای شبهه در سلامت انتخابات، خط سرخی است که اگر از آن بیشتر عدول کنند، می‌تواند سونامی جدیدی علیه خودشان شکل دهد.

چرا که رقم‌سازیهای  انتخابات در سال ۸۸نیز تجربه دوری نیست.

در همین حال پس از برکناری رئیس دانشگاه آزاد توسط ولایتی، مشاور خامنه‌ای، حسن خمینی طی نامه‌یی به روحانی نوشت:

عزل میرزاده از ریاست «وجاهت قانونی» نداشته و «نصب سرپرست جدید بدون رأی‌گیری در هیأت ‌امنا» صورت گرفته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy