43

مردم ایران از ترس عوامل و جاسوسهای حکومت حتی اگر بیمار هم باشند نمیتوانند در ماه رمضان در اماکن عمومی آب بیاشامند و ناچارا برای نوشیدن آب پنهان میشوند