تجمع سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین (فرشتگان) در بابل

125

 

صبح امروز سه شنبه۹/۳/۹۶ جمعی از هموطنان غارت شده توسط موسسه کاسپین برای احقاق حقوق خود در مقابل موسسه کاسپین در شهر بابل تجمع کرده و با شعار مدیران کاسپین عوامل دزدی اند؛ نسبت به غارت اموالشان اعتراض کردند.