افطاری محقر و ناچیز زندانیان زاهدان

71

زندانیان زندان مرکزی زاهدان از وعده غذایی افطاری که برای آنها در ماه رمضان در نظر گرفته شده شکایت دارند.

آنها میگویند برای افطاری یک قاشق پنیر و دو عدد خرما وعده غذایی افطاربه  زندانیان زندان مرکزی زاهدان میدهند. و زندانیانی که در شرایط وخیم و وحشتناک زندان زاهدان روزه میگیرند و با این وعده ناچیز میبایست افطار کنند. آیا برای وعده افطار آقایان و آقا زاده ها هم وعده افطار به  همین شکل است. این زندانیان، نسبت به “ناچیز” بودن این وعده غذایی شکایت دارند.