برای نجات کودک اعدامی خانواده به خاک سیاه نشست

160

بعد از صحبت کردن خیرین با اولیای دم آنها رضایت دادند که با گرفتن دیه از اعدام پیمان نوجوانی که قبل از ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود، صرفنظر کنند.

به همین دلیل خانواده که وسع مالی چندانی هم نداشت خانه اش را فروخت، مادر بزرگ خانه اش را فروخت وعمو ماشینش را فروخت تا فرزندشان از مرگ نجات یابد.

آنها که دیگر آهی در بساط نداشتند توسط خیرین کمک شده و مبلع  ۲۲۰ میلیون تومان باقیمانده دیه را خیرین پرداخت کردند و به این ترتیب یک نوجوان به نام پیمان از مرگ نجات پیدا کرد.

او قبل از ۱۶سالگی مرتکب قتل شده بود و ۷سال بود که در صف اعدام بود.