زجر کش کردن زندانی پای چوبه دار

1638

صبح دیروزسه شنبه یک زندانی به نام عبدالکریم شهنوازی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. این زندانی ۳۰ ساله بود و از ۲۴ سالگی در زندان به سر میبرد.

زندانی دیگر، سعید هود همراه با زندانی عبدالکریم شهنوازی پای چوبه دار برده شد و حتی طناب دار بر گردن وی انداختند، سعید هود شاهد به دار کشیدن و مرگ دردناک این زندانی بود و پس از مرگ و پایین آوردن پیکر این زندانی، طناب دار را از گردن سعید هود برداشتند و او را به بند بازگرداندند.

سایر زندانیان میگویند این زندانی پس از دیدن صحنه اعدام همبندیش در شوک بسر می برد و وضعیت روحیش  وخیم می باشد. به سعید هود گفته شده است که ۴۰ روز دیگر او را هم دار خواهند زد.