روشدن دست حکومت در بالا کشیدن پول مالباختگان کاسپین + سند

402

مدیرکل امور امنیتی- انتظامی مازندران برای برخورد با برخی مالباختگان کاسپین دستور برخورد امنیتی با آنها را صادر کرد.

بدنبال سلسله تجمعات سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین در شهرهای مختلف در مقابل دفاتر این موسسه و به آتش کشیدن برخی از این دفاتر مدیر کل امور امنیتی انتظامی مازندران دستوری مبنی بر برخورد امنیتی با این قبیل اعتراضات را صادر کرد.

شایان ذکر است که طی هفته گذشته مال باختگان موسسه مالی اعتباری “کاسپین” که دیگر دستشان به جایی بند نیست و کسی هم پاسخ آنها را نمیدهد در حالیکه عصبانی بودند ضمن برگزاری تجمع اعتراضی مقابل شعبه مرکزی این موسسه در زاهدان، اموال این شعبه را به آتش کشیدند.‌ همچنین پیش از این نیز روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۶مالباختگان معترض و خشمگین زاهدان تابلوی موسسه اعتباری کاسپین را از جا کندند و آن را زیر پاله کردند.

تا کنون از طرف مقامات هیچ پاسخی به این مالباختگان که همه هستی شان را از دست داده اند، داده نشده است ولی دستور دستگیری آنان خیلی زود صادر میشود.