درگیری و برخورد یگان ویژه با مردم در مشهد + فيلم

531

شبانگاه سی ام اردیبهشت؛ شهر مشهد حالت امنیتی گرفته بود و نیروهای گارد در سطح شهر به شکل آماده باش برای هر برخورد ایستاده بودند و هر تحرکی را کنترل میکردند اما مردم هم کار خودشان را میکردند، در برخی نقاط گارد برای متفرق کردن مردم متوسل به زور شد که با واکنش جوانان مواجه شد.