درگیری فیزیکی اعضای شورای شهر تهران

342
درگیری در شورای شهر تهران

در جلسه امروز ۳۱-۲-۹۶ در شورای شهر تهران، دو عضو شورای شهر، به نامهای عباس جدیدی و علیرضا دبیر، بر سر موضوعات مرتبط با انتخابات شوراها با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که به درگیری فیزیکی انجامید. عباس جدیدی الفاظی علیه یکسری انتخاب شده ها بکار برد؛ علیرضا دبیر واکنش نشان داد؛ جدیدی بسمتش رفت و با او درگیر شد.

این درگیری  جلسه امروز شورا را برای دقایقی متشنج کرد. این جلسه غیر علنی بوده است و هنوز از جزییات ماجرا اطلاعی در دست نیست.