جوانان نجف آباد دیروز نفرت خود را از رییسی ابراز داشتند

212

شنبه شب سی ام اردیبهشت ماه؛ جوانان در نجف آباد به خیابانها آمده و با شعار اتل متل توتوله رئیسی گور به گوره؛ خشم و نفرت خود را نسبت به قاتلان زندانیان سیاسی ابراز کردند.