تجمع سازی برای جمع آوری آرا قلابی+فیلم

132

روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ چند دانشجو تنها برای اینکه مدرکشان برای دانشگاه مهر بخورد تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتند این برای آنها یک اجبار بود چون در غیر اینصورت برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه میشدند .آنها که به اجبار برای دادن رای به حوزه انتخابیه مراجعه کرده بودند با ناراحتی میگفتند که ساعتها در صف ایستاده اند و کارشان را راه نمی اندازند. نفرات از ملیتهای مختلف را با اتوبوس می آورند  و مامور آنها را داخل میبرد ولی ما اینجا ایستاده ایم و ساعتهاست که به این شکل معطل شده ایم. آنها به این ترتیب میخواهند حوزه ها را شلوغ نشان بدهند.