آمریکا در مورد نتایج انتخابات ایران خواستار توقف از تروریسم شد

73

وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی در مورد نتایج نمایش انتخابات در ایران خواستار توقف حمایت ایران از تروریسم و آزمایشهای موشکی شد..

در این بیانیه که شب ۳۰اردیبهشت ۹۶ در سایت وزارت‌خارجه آمریکا منتشر شده آمده است: امیدواریم روحانی از این دوره برای برچیدن شبکه تروریستی ایران، برچیدن تأمین مالی شبکه تروریستی، برچیدن اداره لجستیکی و هر کاری که برای تأمین نیروهای بی‌ثبات کننده در این منطقه انجام می‌دهند، استفاده نماید.

ما همچنین امیدواریم که آزمایش موشک بالستیک ایران متوقف شود، حق آزادی بیان و حق آزادی سازمان دادن مردم ایران تأمین شود تا مردم ایران بتوانند زندگی که استحقاقش را دارند داشته باشند.