جو تبریز به شدت متشنج گزارش میشود لباس شخصی ها به مردم حمله کردند

1647

امروز ۳۰اردیبهشت مردم تبریز در فلکه آبرسان تجمع کردند. این تجمع با حضور سنگین نیروهای امنیتی  بسیار عجیب می نمود ولی جوانان تبریز مصر به برگزاری این تجمع بودند آنها میخواستند از این تجمع به نفع یک فضای آزاد برای حضورشان در خیابان استفاده کنند. لباس شخصی ها با حمله به جمعیت مانع تجمع مردم تبریز شدند جو تبریز بشدت متشنج گزارش میشود!