تهران جمعیت در خیابان شعار میدهند رییسی لو رفته قاتل شصت و هفته

683

عصر امروز شنبه ۳۰اردیبهشت؛ جمعیتی حدود ۲۰۰۰نفر از مردم تهران در میدان ولیعصر تجمع کردند. تجمع اصلی در میدان ولی عصر و تئاتر شهر بود. جمعیت حاضر در چهارراه ولی عصر شعار می‌دادند؛ رئیسی لو رفته – قاتل شصت و هفته

بنا به گزارشات دریافتی نیروهای سرکوبگر انتظامی اقدام به پراکنده کردن مردم حاضر کرده و اقدام به پرتاب گاز اشگ‌آور به میان مردم کردند.