وضعیت انتخابات درشهرآران بيدگل - كاشان
وضعیت انتخابات درشهرآران بيدگل - كاشان

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر از شهرآران بيدگل – كاشان : حوزه هاي آران بيدگل تا ظهر جمعه خلوت است

در شهرستان آران بيدگل تا ظهر جمعه حوزه هاي راي گيري سوت و كور بود و ميزان راي دهنده بسيار كم هستند.