زندانیان رجایی شهر تحت فشار هستند که حتما رای بدهند

172

بنا به گزارشات رسیده از زندان رجایی شهر کرج زندانیان را به زور برای بردن رای از بند بیرون آورده اند.