رای گیری در روستای شیخ احمد اردبیل

127
روستای شیخ احمد اردبیل
روستای شیخ احمد اردبیل

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از شهر اردبیل: عکس ضمیمه است که نشان می دهد حوزه کاملا خلوت است گردانندگان حوزه مشغول چای خوردن هستند.