درگیری سر صندوق های رأی در روستای آویان شهرستان باخرز خراسان رضوی
درگیری سر صندوق های رأی در روستای آویان شهرستان باخرز خراسان رضوی

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از استان خراسان رضوی: براثر درگیری سر صندوق های رأی در روستای آویان شهرستان باخرز خراسان رضوی؛ تاکنون ۳ تن کشته و ۵۰ تن به بیمارستان منتقل شده اند.