خلوتی حوزه در شهر مهاباد

56
حوزه در شهر مهاباد
حوزه در شهر مهاباد

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از مهاباد: براساس خبررسیده از شهرمهاباد حوزه انتخاباتی شهر خالی از مردم بود ه است .