به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر: ساعت ۳ بعدازظهر شعبه دبیرستان دوره اول متوسطه ولی عصرحوزه بسیار خالی بود.