حوزه خلوت جیرفت
حوزه خلوت جیرفت

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از شهر جیرفت: در شعبه مسجد الرسول؛ که ساعت ۵ عصر از آن بازدید بعمل آمد؛ کل نفراتی که برای دادن رأی حاضر شده بودند؛ بین ۱۰ تا ۱۵ نفر بود.