140

کشف حجاب در حضور روحانی بانوان میهن از شکاف تبلیغات انتخاباتی با استفاده از حضور خانمها کنار کاندیداها استفاده کرده و با کشف حجاب اجباری به استقبال روحانی رفتند، تا او را بیازمایند!